Văn Hóa

Giới Thiệu Hỷ Lạc

Nam mô A Di Đà Phật! Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, Các Chư Vị Đại Đức Đồng Học, Quý Phật tử gần xa, Chúng con là người đệ tử của Phật. Với chí nguyện góp phần trong việc kế thừa và phát huy Phật pháp, giúp cho ánh sáng của Đạo Phật được lưu truyền khắp thế gian…

Tiếp tục đọc